Obchodné podmienky

I.   OBJEDNÁVKA

V internetovom obchode www.zahrada-eshop.sk sú objednávky podané e-mailom záväzné. Pri podaní objednávky, predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku, predpokladaný termín dodania objednaného tovaru a cenu dopravy tovaru. Ak nie je možné objednaný tovar dodať v termíne, predávajúci sa s kupujúcim dohodnú na inom termíne. Podmienkou pri objednávaní prostredníctvom kuriéra je napísať svoje telefónne číslo, na ktorom ste v pracovnej dobe dosiahnuteľný, aby vás kuriér mohol vopred informovať a dohodnúť čas odovzdania zásielky!

II. STORNO OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo ak nie je možné záväzne potvrdiť objednávku (chybne kontaktné údaje). V prípade ak takáto situácia nastane, predávajúci okamžite informuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe vybavenia objednávky.

III. DODANIE TOVARU

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu nepoškodený a v takom množstve aké sa uvádza v záväznej objednávke. Predávajúci nezodpovedá za neskoré doručenie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Miesto a čas dodania je vopred dohodnuté na základe potvrdenej objednávky. Doba dodania je zvyčajne do 3 dní od potvrdenia objednávky. V prípade ak objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa, môže sa doba dodania predĺžiť.

Kupujúci sa zaväzuje prebrať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť tovaru a za objednaný tovar zaplatiť podľa platobných podmienok. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, má predávajúci právo uplatniť si náhradu škody. Doprava tovaru je zabezpečovaná kuriérskou spoločnosťou SDS. Cena dopravy je v zmysle platných cenníkov našej spoločnosti. Cenu za dopravu informujeme zákazníka vopred telefonicky, prípadne e-mailom.

IV. CENA TOVARU

Ceny uvedené v internetovom obchode www.zahrada-eshop.sk sú platné podľa aktuálnych cenníkov dodávateľa.   Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny cien tovaru pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a iných dodávateľov tovaru.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v internetovom obchode môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom zálohovej faktúry alebo dobierky. Pri platbe vopred Vám bude  faktúra s potrebnými údajmi na zaplatenie objednávky zaslaná na Vami uvedený e-mail . 

VII. VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci môže vrátiť zakúpený tovar do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky na našu adresu prevádzky na vlastné náklady, nie však na dobierku. Vrátený tovar musí byť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý, kompletný. Cena za vrátený tovar bude poskytnutá na účet kupujúceho po vrátení a skontrolovaní tovaru.

VIII. REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať pri preberaní od dopravcu. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom na  objednavky@zahrada-eshop.sk ,alebo telefonicky na tel. čísle:  0918 851 725.   V takomto prípade vám pošleme zásielku novú.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, neodbornou manipuláciou alebo zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu.
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar  zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu dokladu od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo vám vrátime peniaze.  Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. 

Adresa pre zaslanie reklamovaného výrobku:

APRO Záhradné centrum spol. s. r. o.

Ul. generála M. R. Štefánika č. 54
901 01 Malacky

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. 
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným odôvodnením.

IX. ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru zákazníkovi.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
2. Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.zahrada-eshop.sk.
 
3.  Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vystavenia vernostnej karty na základe ich žiadosti. Dotknutá osoba prejaví svoju žiadosť resp. súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu www.zahrada-eshop.sk , alebo iným preukázateľným spôsobom. Predávajúci spracúva na tento účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Zákazník registráciou na internetovom obchode www.zahrada-eshop.sk udeľuje predávajúcemu súhlas na účely vystavenia vernostnej karty vernostného klubu na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka.
 
4. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

5. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.zahrada-eshop.sk
 
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok.
 
7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
9. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
c) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
 
10. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
a/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
e/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
f/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.
 
11. Právo zákazníka podľa odseku 10. bodu c/ a d/ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
a/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.
 
13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
14. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 21. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.
 
15. Ak zákazník uplatní svoje právo
a/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
c/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 
16. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
17. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
18. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 9., 10. a/, c/ až f/, a odseku 12. až  14. vybaví predávajúci bezplatne.
 
20. Žiadosť zákazníka podľa odseku 10. b/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 19. a 20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 
22. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 11. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisovs ust. § 15 ods. 1 písm. b)  spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovenský doručovací systém, s.r.o.
Družby 22 , 97401 Banská Bystrica
IČO: 45497885

123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616 ,027 44 Tvrdošín, IČO: 46598863

U.F.D.P. spol. s r.o.
Námestie Matice Slovenskej 1294/10
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31639054 DIČ: 2020437848 IČ pre DPH: SK2020437848

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO: 36046884 DIČ: 2020069535 IČ DPH: SK2020069535

  
24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

25. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti APRO Záhradné centrum s.r.o. , so sídlom: Haburská 25, 92101 Bratislava , IČO: 358066184, s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.zahrada-eshop.sk .
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 1. a na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok spoločnosťou APRO Záhradné centrum s.r.o., so sídlom: Haburská 25, 92101 Bratislava , IČO: 358066184.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.zahrada-eshop.sk .

XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV ON-LINE

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na objednavky@zahrada-eshop.sk .

Dohľad nad internetovým obchodom vykonáva :

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 27