Akcia -15% Herbicíd ROUNDUP BIAKTIV 20l

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín.

Obj. čislo:
400738
Doba dodania:
skladom
570 € 484,50 € 475 € 403,75 €
-+

Herbicíd ROUNDUP BIAKTIV 20l

Hmotnosť 20 kg

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín.

Forma Koncentrát
Účinnosť dreviny a kry, dvojklíčnolistové buriny, jednoklíčnolistové buriny, nežiadúca vegetácia, obnova TPP, pichliač roľný, púpava lekárska, pupenec roľný, pýr plazivý, trváce buriny, turanec kanadský, zárazovec konáristý,
Účinná látka popis Glyphosate 360 g/l (30,8% hm) t.j. 480 g.l-1 IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu
Výrobca Monsanto Europe

Účinná látka

glyphosate 360 g/l

(t.j. 480 g/l IPA soli N-phosphonomethyl-glycinu)

Neselektívny listový postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na ničenie nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, plávajúcich i vynorených rastlín, ako aj v lesnom hospodárstve.

Pôsobenie prípravku

ROUNDUP® BIAKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín, je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príz-naky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní; za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Všetky kultivačné práce a siatie sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku, t.j. 24 hod. po postreku na jednoročné buriny, výmrv a vyzimované porasty obilnín.

Odstup zrážok od aplikácie

Dážď do 5 hodín po ošetrení účinok znižuje.

Spektrum účinnosti

ROUNDUP® BIAKTIV je totálny neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodňovanie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača, naplneného do dvoch tretín vodou a za stáleho miešania doplňte vodu na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncen-tráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Technika postreku

Prípravok možno aplikovať pozemne postrekom schválenými postrekovačmi. Pri aplikácii odporú-čame použiť dávku vody 100 - 400 l/ha. Postrek vykonávajte len za bezvetria, alebo mierneho vánku, v tomto prípade v smere po vetre od ďal-ších osôb. Pre aplikáciu v ďalších plodinách je nutné postrekovač riadne vyčistiť spôsobom uvedeným v etikete.

Ďalšie práce možno vykonávať až po dôklad-nom oschnutí ošetrených rastlín.

Nevpúšťajte domáce zvieratá na ošetrenú plo-chu po dobu 10-14 dní, kým zelená hmota nezač-ne odumierať.

Prípravok ROUNDUP® BIAKTIV nie je povolený pre leteckú aplikáciu.


Pokyny pre aplikáciu

1) Aplikujte postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 1x.

2) Max. 200 l vody, predzberová aplikácia, silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10-14dní pred zberom - vosková zrelosť. Max. počet aplikácií 1x.

3) Hrach, peluška, sója, repka, slnečnica - aplikujte asi 7-14 dní pred zberom na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu. Max. počet aplikácií 1x.

4) Max. v 200 litroch vody na ha, 8-10 dní pred zberom. Max. počet aplikácií 1x.

5) Aplikujte knôtovým rámom, herbicídnymi palicami - náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc 33-50% roztok. Max. počet aplikácií 1x.

6) Postemergentne na vzídené buriny 10-14 dní pred sejbou, výsadbou, alebo vzídením plodiny. Max. počet aplikácií 1x.

7) Jahody ošetrujte len po zbere. Max. počet aplikácií 1x.

8) Aplikujte na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou. Chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, trak-torové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 200 l vody. Manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, alebo traktorové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 150-300 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek 1,5-2% roztokom. Príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbto-vé postrekovače s 1,5-2% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok. Na potlačenie rastu predrastlíkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku.

9) Aplikujte na jar pred pučaním alebo po vy-zretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august - september).

10) Na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odol-ných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

11) Maximálne v 200 - 300 l vody. Max. počet aplikácií 1x.

12) Delená aplikácia - ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2-3 týždne po prvom ošetrení (0,1-0,15 l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

13) Max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Nepoužívajte v broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1-2, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l.ha-1.

14) Množstvo vody: 200 l.ha-1. Dávka: 3 l.ha-1 na 2-4 ročné porasty, 4,5 l.ha-1 na 4-7 ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 6 l.ha-1 na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l.ha-1.

15) max. 300-400 litrov vody na ha, pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Nepoužívajte bližšie ako 25 m od vodných tokov a na železničných staniciach/zastávkach.

Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do po-lovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 9 l.ha-1.

Prípravok určený pre profesionálnych užívateľov.